REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Weavinggallery.com

Dbając o prawa konsumenta pragniemy zaznaczyć, że konsument nie może zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia zawarte w Regulaminie, które są mniej korzystne niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta dla konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.weavinggallery.com (zwany dalej Sklepem) jest własnością:

Monika Kunert

ul. Broniewskiego 9e/14

01-780 Warszawa


NIP 1181893113
REGON 147119394

zwana dalej Firmąwpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, zwana dalej Klientem.

1.4. Klient zamawia towary przy pomocy strony internetowej www.weavinggallery.comUmowa sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zawierana jest między Klientem a Firmą w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą.

1.5. Realizacja sprzedaży przez www.weavinggallery.com odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.6. Prawa autorskie do serwisu Sklepu oraz treści w nim zawartych przysługują Firmie.

1.7. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach sklepu internetowego.

PRODUKT lub TOWAR – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu Internetowego

SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.weavinggallery.com.

SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Monika Kunert prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Kunert, ul. Broniewskiego 9e/14, 01-780 Warszawa, NIP 1181893113

TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych czynności przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.  

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie Internetowym. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie umożliwiające przeglądanie sieci Internet, odpowiednie oprogramowanie (w tym przeglądarka internetowa), dostęp do Internetu oraz aktualne i czynne konto poczty elektronicznej.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie internetowym.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawyKlient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.

W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

przesyłka kurierska

przesyłka paczkomatowa

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 2 - 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się  od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6 REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Broniewskiego 9e/14, 01-780 Warszawa. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

danych kontaktowych składającego reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie internetowym, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.

§ 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

- możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Broniewskiego 9e/14, 01-780 Warszawa w przypadku w którym Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie również Produkt.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 9 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Broniewskiego 9e/14, 01-780 Warszawa.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

Monika Kunert
Ul. Broniewskiego 9e/14
01-780 Warszawa

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………., 
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


……………………………………………………
imię, nazwisko i podpis Klienta,